Photoshop
90%
Lighroom
90%
Illustrator
90%
Premiere (Editor)
80%
Facebook
80%
Youtube
60%
TikTok
60%
7

Năm Kinh Nghiệm

457

Khách Hàng

58

Bất Động Sản

600

Sản Phẩm

các doanh nghiệp hợp tác với tôi